Praktijk voor relatietherapie, individuele therapie & coaching
Kwaliteit:

Als therapeut en praktijkhouder houd ik me aan de beroepscodes van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) en van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).
Deze beroepscodes hebben betrekking op afspraken omtrent professioneel handelen, zoals beroepsgeheim, vertrouwelijkheid van informatie en de omgang met klachten.

Klachtenprocedure:
Vanaf 1 januari 2017 geldt voor zorgaanbieders de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is bedoeld om het indienen van klachten en geschillen voor cliënten laagdrempeliger te maken.
Wanneer je, ondanks mijn inspanningen om je zo goed mogelijk te helpen, een klacht hebt over de behandeling, stel ik het op prijs als je dat met mij bespreekt. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn beroepsvereniging de NVAGT.
Zodra de klachtenfunctionaris je klacht heeft ontvangen, informeert deze je over de verdere procedure.
Mijn praktijk is tevens aangesloten bij de door het ministerie erkende geschillen instantie, Het Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe Europese privacywet staan een aantal verplichte maatregelen genoemd, waaraan ik als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in een cliëntdossier. Zie: privacy document

Nijverdalsestraat 107 | 7642 LD Wierden | 0546-574993 | 06-13380163 | info@praktijksteehouder.nl
‘Als je mensen gelijk
wilt behandelen,
moet je ze verschillend benaderen’